دستاوردهای مربیان کسب‌وکار

در این بخش فیلم‌هایی را می‌بینید که افراد شرکت‌کننده در دوره دستاورد‌های خودشان را توضیح‌ داده‌اند. لازم به ذکر است که تعداد ویدیو‌ها بسیار زیادتر است و موارد برتر گلچین شده‌‌اند.

در این ویدیو آقای میرایی از شرکت کنندگان دوره توضیح داده‌اند که با هماهنگی‌های صورت گرفته ایشان در استان مازندران به ۲۳ شرکت مشاوره دیجیتال مارکتینگ دادند و طبیعتا علاوه بر دریافت حق مشاوره، برخی از شرکت‌ها را هم به عنوان مشتری برای خدمات بعدی جذب کردند. این کار را به هم عزیزان آموزش می‌دهیم.

نظر شرکت‌کنندگان دوره مربیان کسب‌وکار

نمونه جلسات کوچینگ

نظرات ویدیویی برخی از شرکت‌کنندگان دوره‌ها و کارگاه‌ها

تصویر 150 نفر از ۱۰۰۰۰ شرکت‌کننده دوره‌های ما

شرکت کنندگان دوره
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره
شرکت کننده دوره
امیرحسین داوودی| شرکت کننده دوره | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره
شرکت کننده دوره
شرکت کننده دوره
شرکت کننده دوره
شرکت کننده دوره
شرکت کننده دوره
شرکت کنندگان دوره

نظرات متنی برخی از شرکت‌کنندگان دوره‌ها

شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
CD |برندسازی فردی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |برندسازی فردی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
همایش |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات | آموزش نظم فردی با وان نوت | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
نظرات |بازاریابی | مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی

تصویر 150 نفر از ۱۰۰۰۰ شرکت‌کننده دوره‌های ما

شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی
شرکت کننده دوره| مرجع آموزشی بازاریابی محتوایی