اگر می‌خواهید در شرکت خودتان آموزش اجرا کنید این صفحه را به دقت مطالعه کنید.

هدف یک آموزش سازمانی، ایجاد تغییر است و آموزش‌های کانون مربیان کسب و کار بر همین اساس طراحی شده است.

در مرحله اول ما سازمان شما را ارزیابی می‌کنیم و یک دوره آموزشی متناسب برای کارکنان شما طراحی می‌کنیم.

همین‌طور پس از اجرای دوره، یک ارزیابی برای شما انجام می‌دهیم که آیا اهداف مدنظر شما برآورده شده یا خیر.

برای هماهنگی فرم زیر را تکمیل کنید.

 

سفارش خدمات

مشتریان ما

سازمان‌ها و شرکت‌های زیر برخی از مشتریان ما هستند که دوره‌های آموزشی برای آنها برگزار کرده‌ایم.