در این فیلم در رابطه با استقرار سیستم افزایش فروش حداقل دوبرابری صحبت کرده‌ام.