در این فیلم در رابطه با استقرار سیستم افزایش فروش حداقل دوبرابری صحبت کرده‌ام.

 

لازم به ذکره این قرار داد تضمینی هست و چک تضمین برای اجرای آن می‌دهیم.