جعبه ابزار مربیان کسب و کار چیست؟

اگر بخواهید به‌صورت حرفه‌ای وارد حوزه آموزش و مشاوره سازمانی شوید قطعا نیاز دارید یک سری ابزار را تهیه کنید.

هدف این فیلم آموزشی همین است که این تجهیزات را به شما معرفی کند.

خودش شما هم اگر زمان اختصاص دهید می‌توانید این اطلاعات این موارد را به دست آورید ولی این کار ساعت‌ها زمان از شما می‌گیرد.

ما این کار را انجام داده‌ایم و این تجربیات را تقدیم شما می‌کنیم.

این آموزش بخشی از دوره جامع مربیان کسب و کار است .

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت اول)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت دوم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت سوم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت چهارم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت پنجم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت ششم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت هفتم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت هشتم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت نهم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت دهم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت یازدهم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت دوازدهم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت سیزدهم)

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت چهاردهم)

 

جعبه ابزار مربیان کسب و کار (قسمت پانزدهم)